Registreren

Als u recht heeft op de Personal Coaching Service of het Employee Assistance Programme van Resilians kunt u exclusief gebruikmaken van de eLounge op Resilians.nl. Voordat u hiervan gebruik kunt maken, dient u zich te registreren. Hiervoor vragen we eenmalig uw gegevens. Vanzelfsprekend gaan we uiterst zorgvuldig om met deze informatie. U kunt uw gegevens eventueel aanpassen als u ingelogd bent.


Omdat Resilians haar diensten ook aanbiedt aan gezinsleden, willen wij graag weten hoe uw situatie isAchterhaalvraag
Gebruikersvoorwaarden Resilians.nl

Lees deze gebruikersvoorwaarden zorgvuldig door voordat u hiermee akkoord gaat. 

1.       Degene die zich registreert op Resilians.nl (hierna te noemen: Gebruiker) verklaart alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en verklaart volledig aansprakelijk te zijn voor misbruik van Resilians.nl door het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2.       Resilians verleent de Gebruiker een beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de inhoud op Resilans.nl, enkel en alleen voor het bekijken van Resilians.nl tijdens het internetgebruik door de Gebruiker.

3.        Resilians respecteert de privacy van de Gebruikers en zal zonder de toestemming van een Gebruiker geen gegevens van de betreffende Gebruiker verstrekken aan derden, met uitzondering van professionals die ICAS in het kader van haar dienstverlening inschakelt. Aan deze professionals is door Resilians vertrouwelijkheid opgelegd. Resilians gebruikt wel geanonimiseerde data voor onderzoek en rapportage aan derden.

4.        Resilians behoudt zich het recht voor om de vertrouwelijkheid te doorbreken in het geval de Gebruiker, naar de indruk van Resilians, een gevaar vormt voor zichzelf en/of voor andere personen.

5.        De Gebruiker heeft recht op inzage in de gegevens die Resilians over Gebruiker vastlegt ten behoeve van haar dienstverlening. De Gebruiker heeft het recht om deze gegevens te laten aanpassen en/of te laten wissen.

6.        De Gebruiker stemt er mee in dat zijn gegevens worden opgeslagen in beveiligde gegevensbestanden die zich zowel binnen als buiten de kantoren van Resilians kunnen bevinden.

7.        Het is niet toegestaan om Resilians.nl te misbruiken door:

a.       het onjuist aangeven van persoonsgegevens en/of identiteit;

b.       handelingen die in strijd zijn met Nederlandse wet- en regelgeving;

c.       het storen van het gebruik door andere Gebruikers van Resilians.nl;

d.       het (doen) inbrengen van computercode, computervirussen en/of andere software die ontworpen is voor het onderbreken, vernietigen, in gevaar brengen van de veiligheid van of het inperken van de functionaliteit van apparatuur en programma’s in Resilians.nl;

e.       het opzettelijk schade berokkenen aan derden;

f.        het wijzigen, vertalen, in sublicentie geven, verkopen, reverse-engineeren, decompileren of disassembleren van Resilians.nl en/of enig onderdeel daarvan;

g.       het 'mirroren', 'deep linken' of 'framen' van (delen van) van Resilians.nl zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Resilians. 

8.        Resilians levert haar dienstverlening via Resilians.nl waar mogelijk en haalbaar in het kader van de volgende doelstelling: “Het optimaliseren van het welzijn en de vitaliteit van Gebruiker”.

9.        In de volgende situaties zal Resilians de toegang tot (delen van) Resilians.nl en/of andere dienstverlening van Resilians aan de Gebruiker(s) mogelijk beperken en/of weigeren:

a.       wanneer iemand die beroep doet op dienstverlening van Resilians desgevraagd niet aannemelijk kan maken dat hij of zij rechthebbend is;

b.       wanneer een gebruiker naar de mening van Resilians misbruik maakt van Resilians.nl;

c.       wanneer deze naar inschatting van Resilians de doelstelling van Resilians ondermijnen;

d.       wanneer deze overeengekomen dienstverlening van Resilians te buiten gaan zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend in het geval dienstverlening wordt verzocht naar aanleiding van oorlogen, een terroristische daden of rampen in de breedste zin van het woord;

e.       wanneer de Gebruiker begeleiding vraagt over een onderwerp waaromtrent hij of zij reeds wordt begeleid door een arts, klinisch psycholoog of een andere specialist;

f.        wanneer er om begeleiding door Resilians wordt verzocht door een gezinslid van de rechthebbende met een mogelijk nadelige werking voor de rechthebbende zelf;

g.       wanneer er sprake is van een definitieve scheiding tussen een rechthebbende Gebruiker en zijn/haar partner. De partner heeft dan niet langer recht op kosteloze dienstverlening van Resilians;

h.       wanneer een rechthebbende Resilians om advies vraagt inzake een kennelijke juridische conflictsituatie die zij een opdrachtgever van Resilins heeft. 

10.     Resilians.nl is geen alternatief voor medische, psychologische en/of psychiatrische begeleiding. Bij medische problemen, lichamelijke klachten, psychische aandoeningen, huiselijk geweld en andere vormen van agressie, misbruik van kinderen en andere kwetsbare individuen, depressieve en/of suïcidale gedachten, en andere situaties en/of aandoeningen die een mogelijk gevaar opleveren voor de Gebruiker en/of personen in zijn omgeving, zal Gebruiker zich rechtstreeks tot een ter zake kundig specialist wenden.

11.     Indien de Gebruiker een klacht heeft over Resilians of Resilians.nl zal hij zich direct richten tot Resilians. De Gebruiker zal zijn klacht schriftelijk en voldoende gemotiveerd aan Resilians kenbaar maken. Resilians zal een klacht binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht in behandeling nemen. De directie van Resilians ziet toe op de afhandeling van klachten.

12.     Het is de Gebruiker toegestaan om informatie die op Resilians.nl wordt gepresenteerd te lezen, downloaden en printen voor eigen gebruik. De Gebruiker zal op geen enkele manier (delen van) Resilians.nl noch (delen van) communicatie, interactie of correspondentie met Resilians c.q. medewerkers van Resilians c.q. door Resilians ingeschakelde professionals doorsturen naar of ter inzage geven aan personen, entiteiten, nieuwsgroepen, fora, e-maillijsten of andere groepen of lijsten, of dergelijke informatie anderszins openbaar maken via welk medium dan ook.

13.     Alle gegevens die via Resilians.nl toegankelijk zijn, waarbij inbegrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels-) namen, logo's, woord- en beeldmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Resilians dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. De Gebruiker zal alle merk- en handelsnamen en eigendomsrechten van Resilians respecteren.

14.     Resilians behoudt zich het recht voor om de Gebruikersvoorwaarden van Resilians.nl tussentijds te wijzigen. Gebruikers worden hiervan via een melding op Resilians.nl op de hoogte gesteld. Gebruik van Resilians.nl na een dergelijke kennisgeving wordt beschouwd als acceptatie van de desbetreffende wijzigingen.

15.     Indien de Gebruiker ‘spam’ ontvangt, of andere berichten die (kennelijk) niet van Resilians zelf afkomstig zijn, waarin direct of indirect wordt verwezen naar Resilians.nl, naar een (kennelijk illegale) kopie van Resilians.nl, naar andere dienstverlening van Resilians en/of naar de organisatie van Resilians, zal de Gebruiker hierover direct contact opnemen met Resilians.

16.     Gebruiker zal de apparatuur waarmee hij contact heeft met Resilians.nl adequaat beveiligen en is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die voortkomt uit een inadequate beveiliging van de gebruikte apparatuur. Resilians kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of leed als gevolg hiervan.

17.     De Gebruiker zal er voor zorg dragen dat het wachtwoord dat hij heeft gekozen voor zijn gebruikersnaam van Resilians.nl op geen enkele wijze ter kennis komt van derden, de eventuele partner en gezinsleden van de Gebruiker inbegrepen. De Gebruiker zal er tevens voor zorg dragen dat hij diens wachtwoord regelmatig verandert.

18.     Resilians streeft er naar dat Resilians.nl gebruikersvriendelijk, foutloos, ononderbroken en betrouwbaar functioneert. De Gebruiker stemt er mee in dat Resilians NIET KAN GARANDEREN dat (a) Resilians.nl voldoet aan de eisen van de Gebruiker, (b) Resilians.nl ononderbroken, veilig, op tijd, virusvrij, of zonder fouten is, (c) dat het resultaat dat kan voortkomen uit het gebruik van Resilians.nl nauwkeurig of betrouwbaar zal zijn, of (d) dat fouten in Resilians.nl zullen worden verbeterd.

19.     Het gebruik van Resilians.nl en de begeleiding van Resilians is volledig voor het eigen risico van de Gebruiker. Resilians aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die verband houdt met het gebruik van functionaliteit, informatie of data van Resilians.nl door de Gebruiker en/of voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op Resilians.nl.

20.     Elke eventuele claim, meningsverschil of conflict dat verband houdt met deze gebruikersvoorwaarden, het gebruik van Resilians.nl en/of dienstverlening van Resilians zal eerst besproken worden in mediation voordat een eventuele rechtszaak aanhangig wordt gemaakt. Partijen zullen de kosten van mediation gelijkelijk verdelen. Op geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Ik ga akkoord met de gebruikersvoorwaarden*


Ik wil de Resilians nieuwsbrief ontvangen


* Verplichte velden